Algemene informatie

Om te beginnen: mocht je na het lezen hiervan nadere toelichting wensen, dan kun je geheel vrijblijvend contact opnemen met één van de adviseurs van Zeeman Makelaars. Zij beantwoorden jouw vragen graag en vakkundig!

Optie 

Indien je een woning toegewezen hebt gekregen, heb je een optie op een woning (bouwnummer) en wordt er met jou een eerste afspraak ingepland.

Vrij op naam  

De op de prijslijst vermelde woningprijzen zijn vrij op naam (V.O.N.), tenzij anders is vermeld. ‘Vrij op naam’ wil zeggen dat de hieronder genoemde kosten, die komen kijken bij de totstandkoming van een woning, in de prijs van de woning zijn begrepen:

 • Grondkosten
 • Bouwkosten
 • Centrale verwarming en warmwaterapparatuur
 • Architecten- en constructeurshonorarium en overige adviseurs
 • Notarishonorarium t.b.v. leveringsakte
 • BTW (thans 21%; eventuele wijzigingen worden conform de wettelijke voorschriften doorberekend)
 • Kadastrale uitmeting en inmeting en inschrijving
 • Omgevingsvergunning/gemeenteleges
 • Aansluitkosten water, riool en elektriciteit
 • Verkoop- en bemiddelingskosten


De kosten voor de financiering van uw woning zijn niet in de prijs van de woning opgenomen: 

 • Notariskosten inzake de hypotheekakte
 • Advieskosten hypotheek
 • Kosten aanvraag Nationale Hypotheek Garantie
 • Renteverlies tijdens de bouw (rente over vervallen maar nog niet betaalde termijnen)


Overige kosten die buiten de prijs van de woning vallen zijn: 

 • Kosten voor aansluiting op centraal antennesysteem en of kabelnet
 • Aansluitkosten op het telefoonnet
 • Keukeninrichting
 • Aanvraagkosten energielevering


Verkoopprocedure 

Prijsstijgingen 

De overeengekomen prijs van de woning staat vast, met uitzondering van het BTW-tarief. Wijzigingen in het BTW-tarief worden conform de wettelijke voorschriften doorberekend. Loon- en materiaalkostenstijgingen tijdens de bouw worden niet doorberekend.

Gescheiden koop en aanneming 

Bij aankoop van een woning worden er twee overeenkomsten ter ondertekening aan jou voorgelegd.  De eerste is de koopovereenkomst en betreft de aankoop van de grond. Deze komt tot stand tussen jou en ZeemanVastgoed. De tweede is de aannemingsovereenkomst en betreft de bouw van de woning. Deze komt tot stand tussen jou en de aannemer.

Je dient je derhalve te realiseren, dat ZeemanVastgoed geen partij is bij de aannemingsovereenkomst en dus niet aansprakelijk kan worden gehouden voor de verplichtingen van de aannemer uit hoofde van de aannemingsovereenkomst.

De overeenkomsten als hiervoor bedoeld krijg je na het eerste gesprek digitaal toegestuurd van de makelaar, zodat je deze thuis rustig door kunt lezen alvorens je overgaat tot aankoop.

Het tekenen van de koopovereenkomst en de aannemingsovereenkomst 

Met het ondertekenen van de koopovereenkomst en de aannemingsovereenkomst verplicht je je tot het betalen van de koopprijs. Met de mede-ondertekening verplichten ZeemanVastgoed respectievelijk de aannemer zich tot levering van de grond respectievelijk de bouw van de woning,  behoudens de in de beide overeenkomsten vermelde ontbindende resp. opschortende voorwaarden. Nadat de beide overeenkomsten door de betreffende partijen zijn ondertekend, ontvang je daarvan een kopie. De originele exemplaren worden naar de notaris gestuurd, die vervolgens de notariële akte van eigendomsoverdracht opmaakt.

De ondertekening van de overeenkomsten geschiedt digitaal. Deze manier van ondertekenen is betrouwbaar, veilig en snel.

Wat betaal je wanneer? 

De koopprijs is verdeeld in een koopsom voor de grond en in een aanneemsom voor de te bouwen woning. Als je naar de notaris gaat voor de eigendomsoverdracht terwijl de bouw nog niet is begonnen, betaal je als dan alleen de koopsom van de grond. De aanneemsom betaal je vervolgens  in termijnen. Als na de start van de bouw een bepaald vooraf overeengekomen punt wordt bereikt,  ontvang je een factuur per mail, die binnen twee weken overgemaakt dient te worden. Je kunt de betaling regelen door de originele factuur te ondertekenen en door te sturen naar jouw financier. Indien de eigendomsoverdracht bij de notaris heeft plaatsgevonden, zal de financier zorg dragen voor betaling.

Als je een koopovereenkomst en een aannemingsovereenkomst hebt getekend en na de start van de bouw naar de notaris gaat, betaal je bij eigendomsoverdracht de koopsom van de grond en de reeds  verschuldigde termijnen van de aanneemsom. Zodra de grond en de daarop in aanbouw zijnde opstallen aan jou zijn geleverd, worden de termijnen aan jou gefactureerd zoals hierboven beschreven.

Na ondertekening van de koopovereenkomst en de aannemingsovereenkomst krijg je een factuur voor de reeds verschuldigde termijnen.  Indien je over ‘eigen geld’ beschikt, betaal je de factuur zelf. Heb je geen ‘eigen geld’ en is de hypotheekakte nog niet gepasseerd, dan krijg je automatisch uitstel van betaling, zoals ook in de overeenkomsten staat. Over de vervallen maar nog niet betaalde termijnen wordt dan de overeengekomen bouwrente berekend, die later bij de notariële eigendomsoverdracht met jou wordt verrekend. Over de verschuldigde rente wordt BTW gerekend.

Vanaf de transportdatum betaal je hypotheekrente tijdens de bouw. De rente wordt berekend over jouw netto hypotheekbedrag: dat is de hoofdsom van jouw hypotheek minus het nog beschikbare bedrag van jouw (bouw)depot.

Eigendomsoverdracht bij de notaris 

De eigendomsoverdracht geschiedt door middel van een zogenaamde ‘akte van juridische levering’ bij de notaris. In de koopovereenkomst wordt de uiterste transportdatum vermeld. Vóór de datum van notarieel transport zendt de notaris jou een afrekening waarop het totale, op die datum verschuldigde, bedrag is aangegeven.

Dat bedrag is inclusief bijkomende kosten zoals:

 • (Bouw)rente over de vervallen, maar niet betaalde termijnen tot de transportdatum
 • Notariskosten voor het opmaken van de hypotheekakte
 • Afsluitkosten van de hypotheek

Het hypotheekbedrag dat in depot blijft moet gelijk zijn aan de vanaf de transportdatum nog verschuldigde bouwtermijnen. Als dat niet het geval is, zal het eventueel ontbrekende bedrag moeten worden aangevuld uit eigen middelen of moeten worden zeker gesteld door bijvoorbeeld  een overbruggingskrediet. In het algemeen worden op de transportdatum twee akten ondertekend: de akte van eigendomsoverdracht en de hypotheekakte.

Recht van opstal

Voor de warmtepomp wordt een recht van opstal gevestigd als er wordt gekozen voor het huren van deze installatie. De warmtepomp met bijbehoren blijft in eigendom van de verhuurder hiervan. 

Het recht van opstal betekent dat een opstaller het recht heeft om op, boven of onder een perceel dat in eigendom is van een ander, te bouwen. Een recht van opstal wordt gevestigd met een notariële akte. Deze akte wordt daarna inschreven in de openbare registers van het Kadaster.